منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

 عنوان :

مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)

 استاد راهنما :

دکتر شهرام گیلانی نیا

استاد مشاور :

دکتر حمیدرضا علیپور شیرسوار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 10

1-2- اظهار مسأله. 11

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12

1-4- اهداف پژوهش.. ……13

1-4-1- هدف اصلی …13

1-4-2 – هدف کاربردی …13

1-5- چارچوب نظری.. 14

1-6- پرسش های پژوهش.. 15

1-7- فرضیه های پژوهش ……16

1-8- تعریف متغیرها 17

1-8-1- تعریف مفهومی متغیر ها 17

1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرها 19

1-9- قلمرو پژوهش.. 21

1-9-1- قلمرو موضوعی.. 21

1-9-2- قلمرو مکانی.. 21

1-9-3- قلمرو زمانی.. 21

 فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 23

2-2- کارآفرینی.. 23

2-3- ویژگی های کارآفرینان. 24

2-4- روحيه کار آفريني.. 26

2-5- سه موج در کارآفرینی.. 28

2-6- کارآفرینی و ابعاد فرهنگ   29

2-7- کارآفرینی و اشتغال. 34

2-8- انواع كارآفريني.. 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-9- آموزش کارآفرینی.. 36

2-10- کارآفرینی، دانشگاه و دانشجویان. 39

2-11- عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه. 41

2-11-1- دانش… 41

2-11-2- تجربه. 43

2-11-3- خانواده 45

2-11-4- توجه… 47

2-11-5- هنجارهای اجتماعی.. 47

2-11-6- کنترل رفتاری ادراک شده 48

2-11-7- ویژگی های جمعیتی.. 48

2-12- پیشینه پژوهش.. 50

 فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه. 54

3-2- فرآیند اجرای پژوهش.. 54

3-3- روش پژوهش.. 55

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 55

3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 57

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 58

3-6-1- روایی.. 58

3-6-2- پایایی.. 59

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها……60

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 62

4-2- آمار توصیفی.. 62

4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 63

4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان. 64

4-2-3- توصیف متغیر دانش… 65

4-2-4- توصیف متغیر تجربه. 66

4-2-5- توصیف متغیر ویژگی های شخصیتی.. 67

4-2-6- توصیف متغیر خانواده 68

4-2-7- توصیف متغیر توجه… 69

4-2-8- توصیف متغیر هنجارهای اجتماعی 70

4-2-9- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده 71

4-2-10- توصیف متغیر قصد کارآفرینانه. 72

4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 73

4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها …..74

4-5- شاخص های برازندگی مدل 75

4-6- آزمون فرضیه های پژوهش.. 76

4-7- مطالعه فرضیه های پژوهش.. 78

 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 83

5-2- نتایج پژوهش.. 83

5-3-بحث و نتیجه گیری.. 86

5-4- پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش.. 87

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 89

5-6- محدودیت های پژوهش.. 89

 منابع و مآخذ

الف- فارسی.. 91

ب- انگلیسی.. 95

پیوستها و ضمائم..100

چکیده انگلیسی … .111

چکیده:

با در نظر داشتن شرایط اقتصادی و اجتماعی که امروزه کشور ما با آن مواجه می باشد، ضروری می باشد راهکارهای جدید جهت رفع معضل بیکاری به ویژه در قشر جوان جامعه اندیشه گردد. این امر میسر نمی گردد مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و در نظر داشتن مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی موتور محرک توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال میباشد. از طرف دیگر، دانشگاهها در تربیت نیروهای ماهر جهت ورود به بازارکار نقشی حیاتی اعمال مینمایند. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان پرداخته می باشد. به مقصود دستیابی به اهداف پژوهش، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد مطالعه قرار گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون 19 فرضیه مطرح شده در این پژوهش بهره گیری گردیده می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نوع همبستگي می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که دانش، تجربه، خانواده، ویژگی های شخصیتی، کنترل رفتاری ادراک شده، انگیزش و همچنین هنجارهای اجتماعی عوامل تاثیر گذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان می باشند.

1-1 مقدمه

امروزه چالش هاي اشتغال يا موضوع كار و بي كاري نه تنها يكي از مهمترين مسايل اجتماعي روز جهان در كشور ما به شمار مي آيد، بلكه با در نظر داشتن ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته مي توان آن را مهمترين چالش اجتماعي چند دهه آينده به حساب آورد (بارانی و دیگران، 1388، 74). بحران بيكاري به عنوان يك معضل، تمام جنبه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي يك جامعه را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد و گاهي اثرات غيرقابل جبراني بر جاي مي گذارد. حل اين مشكل، سياستگذاران غالب كشورها را با چالشهاي بزرگي روبرو كرده می باشد، به گونه اي كه مي توان گفت ثبات و زوال برخي از دولت ها در گروی حل بحران بيكاري مي باشد (صالحي و برادران، 1385، 184). از سوی دیگر، واضح می باشد كه دولت به دليل سياستهاي مبني بر كاهش تصدي گري ها و واگذاري امور به بخش غيردولتي و همچنين محدوديت در امكانات، نمي تواند براي تمامي دانشجویان و فارغ التحصیلان شغل ايجاد نمايد (Howell and Avolio, 2002). در این شرایط، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها نیز دریافته اند زمانی که وارد محیطهاي کاري متغیر، پویا و پیچیده شوند، عواملی مانند جهانی شدن، رقابت و رشد سریع فناوري، دنیاي فرصتهاي کاري را تغییر داده، انتظارات کارفرمایان تغییر یافته و آنها نیاز به کارکنانی دارند که رفتارها و گرایشهاي کارآفرینانه از خود نشان دهند (Jones & English, 2004). بنابراين برانگیختن قصد کارآفرینانه يكي از بهترين راههاي بهره گیری از اين نيروهاي تحصيل كرده می باشد تا با تكيه بر مهارتهاي آموزشي خود به ایجاد کسب و کار بپردازد (Ardagna and Lusardi, 2008).

-2 اظهار مسأله

امروزه پدیده بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود که در پی آن ناهنجاریهای فراوانی در جامعه بروز پیدا می کند. از آنجا که کشور ما نیز با معضل بیکاری جوانان روبروست، شایسته می باشد که راه حلی مناسب جهت برون رفت از وضعیت موجود اندیشیده گردد (آمدی و دیگران، 1388). این مهم میسر نمی گردد، مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و در نظر داشتن مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی قابلیتی می باشد که می تواند نظام های امروزی را در این برهه حساس نجات داده و به بقای آنان کمک نماید (کمالیان و دیگران، 1389). در واقع كارآفريني از منابع مهم و پايان ناپذير همه جوامع بشري می باشد. منبعي كه به توان خلاقيت انسانها برميگردد و زماني کارآفرینی واقعی اتفاق مي افتد كه افراد راههاي معمولي و هميشگي تفكر و اقدام را كنارگذاشته و با نگاهي نو و متفاوت راه ها و ايده هاي جديد را به كار گيرند (جمشیدی فر و دیگران، 1389، 55). امروزه همگان دريافته اند كه جوامعي كه به منابع انساني متكي بوده اند تا به منابع زيرزميني، در بلندمدت موفقتر و سرافرازتر بوده اند. در نتيجه، با در نظر داشتن نقشي كه كارآفريني در حيات اقتصادي دارد، مي توان توسعه آن را يكي از اساسي ترين فعاليتها براي نيل به توسعه اقتصادي دانست و در حال حاضر، توسعه كارآفريني بخشي جدايي ناپذير و كليدي از مباحث توسعه اقتصادي هم در كشورهاي پيشرفته و هم در حال توسعه می باشد (Ziaee, 2004). پس آن چیز که که در شرایط جاری کشور ما ضرورتش بیش از پیش احساس می گردد پرداختن به مقوله کارآفرینی می باشد. زیرا افراد کارآفرین با بهره گیری از فرصت های موجود توان ایجاد کسب و کارهای جدید را دارند و از این طریق سبب افزایش تولید ملی و کاهش معضل بیکاری می گردند (دلجوی شهیر، 1388). به علاوه، به دلیل کاهش تصدیگری دولت، استخدام تمامی جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در دستگاه های دولتی امری می باشد امکان ناپذیر. از اینرو بهره گیری از قدرت خلاقه جوانان جهت ایجاد کسب و کارهای جدید و سوق دادن آنها به سوی کارآفرینی، راه حلی می باشد که گره گشای بسیاری از دشواری های اقتصادی خواهد بود (آمدی و دیگران، 1388). اگرچه در برنامة چهارم توسعه كشور توجه خاصی به اين مهم شده می باشد و برنامه ريزي و بسترسازي مناسبي درحوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و نظام آموزشي كشور براي توسعة كارآفريني به ويژه در دانشگاه هاي كشور صورت پذيرفته می باشد، ولي متاسفانه هنوز نرخ بيكاري فارغ التحصيلان، در ميان بيكاران بيشترين نرخ می باشد (قوامی و لطفعلی پور، 1387)، به طوری که طبق آمار، سالانه 270 هزار فارغ التحصیل دانشگاهي وارد بازار كار مي شوند، اما ظرفيت بازار جوابگوي اين تعداد نيست (عزیزی و حسینی، 1385). این امر نشان دهنده این می باشد که اگر چه در كشور ما در چند سال اخير دانشگاه ها به آموزش كارآفريني روي آورده اند و نسبت به آموزش كارآفريني و تأثیر آن در ايجاد دانش و مهارت دانشجويان همت نموده اند و طریقه آموزش كارآفريني رو به رشد بوده می باشد، اما جذب قشر تحصیل کرده در بازار کار، به علت فقدان یکسری توانایی ها و مهارت ها که بخشی از آنها بایستی طی دوران تحصیل در دانشگاه فرا گرفته شوند، هنوز با مشکل مواجه می باشد (آراستی و دیگران، 1390). در شرایط خاص اقتصادی کشور، ايجاد فرصتهاي شغلي براي خيل عظيم بيكاران خصوصا فارغ التحصيلان نظام آموزشي، اصلي ترين و مهمترين مشغله تصميم گيران و برنامه ريزان كلان كشور می باشد و رفع معضل بيكاري، ايجاد و تقويت راهكارهاي اشتغالزايي و خوداشتغالي و حركت به سمت توسعه جامعه، نياز به تربيت و آموزش افرادكارآفرين، كارآمد و خلاق را دوچندان كرده می باشد (پورآتشی و مختارنیا، 1388، 115). پس جهت اشتغالزایي، بالا بردن توليد ناخالص ملي و افزايش رفاه اجتماعي در نظر داشتن مقوله كارآفريني و ايجاد و تقويت روحيه كارآفريني، به ویژه در ميان دانشجويان از اهميت بسيار بالايي برخوردار می باشد (قاسمی و اسدی، 1389، 14). با این تفاسیر و با در نظر داشتن تاکیدی که در ادبیات موضوع برقصد كارآفرينانه صورت گرفته، پژوهش حاضر بر آن می باشد تا عوامل موثر بر آن را مطالعه نماید.  

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

کارآفرینان در هر جامعه ای از چنان ارزش بالایی برخوردارند که در بسیاری از مواقع بقای آن جامعه را تضمین می نمایند. اهمیت کارآفرینان به دلیل خلق ارزش هایی نظیر کشف دانش جدید، ایجاد تکنولوژی های جدید، بهبود خدمات و محصولات موجود، یافتن راه حل های جدید و خلاقانه جهت تولید کالاها و خدمات متنوع البته با صرف منابع کمتر و غیره می باشد (کمالیان و دیگران، 1389). پس برخورداري جوامع از روحيه كارآفريني، اصل و اساس پيشرفت اقتصادي كشورها به حساب مي آيد. در حقيقت علم و دنياي مديريت با مفهوم روحيه كارآفريني هويت مي يابد. عنصر كارآفريني با بهره گیری از حداقل سرمايه و پس انداز و روش هاي جديد بهره برداري و تركيب بهينه عوامل توليد، كارآيي و اثربخشي بنگاه اقتصادي را به حداكثر مي رساند. امروزه سه دليل مهم براي در نظر داشتن مقوله كارآفريني هست که عبارتند از توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد (قاسمی و اسدی، 1389، 14). از سوی دیگر، موقعیت اقتصادي، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه اي می باشد که حل معضلات و تنگناها، الگوها و راه حلهاي جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهاي شغلی و نیز نوسان بهاي نفت مانند عوامل عمده اي هستند که موجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم گیران کلان کشور، به منبع درآمد سهل الوصول دیگري به غیر از نفت بیندیشند و بی شک آن منبع غیر از ابتکار، خلاقیت و نوآوري چیز دیگري نیست. اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشأ تحولات بزرگی در زمینه هاي صنعتی، تولیدي و خدماتی شده اند (حیدری و دیگران، 1390، 147) و اهمیت آنان به حدی می باشد که گاه از آنان به عنوان قهرمانان ملی دانسته می گردد. این توسعه کارآفرینی می باشد که چرخ های توسعه اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد (دلجوی شهیر، 1388) و کارآفرینان موتور رشد اقتصادی جامعه محسوب می شوند و تأثیر مهمی در ایجاد تغییرات و پیشرفت های اقتصادی در کشورها اعمال می نمایند (Gurol & Astan, 2006). نكته مهمي که در اين زمينه ناديده گرفته شده اين می باشد كه اكثر تحقيقات صورت گرفته در زمینه كارآفريني توجه خود را معطوف به فرايند راه اندازي كسب و كار (مرحله بعد از تصميم گيري) كرده و نسبت به مرحله تصميم گيري غفلت نموده اند. در واقع، به مرحله تصمیم گیری و به عوامل و عناصري که باعث مي گردد تا يك فرد تصميم بگيرد كه از ميان گزينه هاي شغلي مختلف، راه اندازي يك كسب و كار جدید را انتخاب كند، توجه چندانی نشان نداده اند (بارانی و دیگران، 1388، 75).

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.

1-4-2 هدف کاربردی:

بهره گیری از نتایج پژوهش برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان

1-5 چارچوب نظري

هر پژوهش به یک چارچوب نظری نیاز دارد. چارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر روی آن قرار داده می­گردد و یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، نظاره و مطالعه ادبیات و موضوع فراهم می­گردد (خاکی، 1382، 163). بنابر تحقیقات پیشین، نیاز به موفقیت، ریسک پذیری، تحمل ابهام، نیاز به استقلال، مخاطره پذیری و غیره را می توان از طریق آموزش و فراهم کردن بسترهای مناسب افزایش داد تا در نتیجه کارآفرینی که از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد، افزایش یابد (حیدری، 1386). نتایج تحقیقات جمشیدی فر و همکاران نیز نشان داد که متغيرهاي سن، سطح تحصيلات، دريافت وام، موانع اقتصادي، سابقه فعاليت در كارآفريني، درآمد، كسب مهارت و ريسك پذيري عوامل مؤثر براي علاقه به كارآفريني بودند كه از متغيرهاي سن و موانع اقتصادي، اثر منفي و بقيه متغيرها اثر مثبت داشتند (جمشیدی فر و همکاران، 1389). در نتيجه، پس از شناسایی متغیرهای مناسب بایستی شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. با این تفاسیر، مدل مفهومی پژوهش، برگرفته از مدل بکار رفته در پژوهش «کوئه و همکاران» (2012) به شکل زیر میباشد:

شکل 1-1 مدل پژوهش (Koe et al, 2012, 201)

1-6 پرسش­های پژوهش

1-6-1- سوال اصلی:

عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کدامند؟

 1-6-2- سوالات فرعی:

 1- آیا دانش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

2- آیا دانش بر توجه تاثیر دارد؟

3- آیا دانش بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

4- آیا دانش بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

5- آیا دانش بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

6- آیا تجربه بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

7- آیا تجربه بر توجه تاثیر دارد؟

8- آیا تجربه بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

9- آیا تجربه بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

10- آیا تجربه بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

11- آیا خانواده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

12- آیا خانواده بر توجه تاثیر دارد؟

13- آیا خانواده بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟

14- آیا خانواده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟

15- خانواده بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟

16- آیا توجه بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

17- آیا هنجارهای اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند؟

18- آیا کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟

19- آیا ویژگی های شخصیتی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند؟

1-7 فرضیه­های پژوهش

فرضیه 1- دانش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 2- دانش بر توجه تاثیر دارد.

فرضیه 3- دانش بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد.

فرضیه 4- دانش بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد.

فرضیه 5- دانش بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد.

فرضیه 6- تجربه بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 7- تجربه بر توجه تاثیر دارد.

فرضیه 8- تجربه بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد.

فرضیه 9- تجربه بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد.

فرضیه 10- تجربه بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد.

فرضیه 11- خانواده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 12- خانواده بر توجه تاثیر دارد.

فرضیه 13- خانواده بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد.

فرضیه 14- خانواده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد.

فرضیه 15- خانواده بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد.

فرضیه 16- توجه بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 17- هنجارهای اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند.

فرضیه 18- کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد.

فرضیه 19- ویژگی های شخصیتی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند.

1-8 تعریف متغیرها

1-8-1- تعریف مفهومي متغیرها:

دانش: دانش کارآفرینانه ممکن می باشد حاصل آموزش های رسمی ارائه شده در مدارس و دانشگاه ها باشد. همچنین ممکن می باشد از طریق تجربیات مستقیم و یا از طریق اعضای خانواده در اختیار فرد گذاشته شده باشد   ( .(Koe et al, 2012

تجربه: تجربه به دست آمده در طی دوران زندگی فرد و همچنین یادگیری و دانش فرد در ارتباط با کارآفرینی سبب می گردد که فرد به سوی کارآفرین شدن و تاسیس یک کسب و کار جدید گام بردارد ( .(Koe et al, 2012

خانواده: حضور یک فرد کارآفرین در خانواده سبب افزایش تمایل به کارآفرینی می گردد، زیرا این افراد به عنوان یک الگو تأثیر موثری در این زمینه اعمال می کنند. فردی که به عنوان مثال یک پدر کارآفرین دارد دانش و مهارت های مربوط به شروع یک کسب و کار را بهتر می آموزد و بیشتر به سوی کارآفرین شدن گام بر می دارد (Altinay et al, 2012).

توجه: توجه كارآفريني را به عنوان ميل و درك احتمال از شروع يا راه اندازي يك كسب و كار تعريف می کنند (Clarr et al, 2009, 69).

هنجارهای اجتماعی: منعكس كننده ي فشار اجتماعي می باشد كه شخص براي بجای آوردن يك رفتار خاص، احساس مي كند؛ به عبارت ديگر، شخص در رفتارش گروهي را به عنوان مرجع در نظر گرفته و رفتار خود را با نيازهاي آنان تنظيم مي كند (Fayolle et al, 2006, 707).

کنترل رفتاری ادراک شده: کنترل رفتاری ادراک شده همان عقاید افراد در چگونگی تسهیل کردن خلق ارزش از طریق تعامل نوآورانه،فعالیت های مخاطره پذیر و اقدامات فعال در محیط سازمانی در نظر گرفته می گردد (Fini et al, 2012).

ویژگی های شخصیتی: افراد دارای یک سری ویژگی های شخصیتی و روانشناختی هستند که آنها را به سوی کارآفرینی سوق می دهد. مانند می توان به ویژگی هایی زیرا میل به موفقیت، ریسک پذیری، دارا بودن قوه نوآوری، برونگرایی، تطابق پذیری و … تصریح نمود ( .(Koe et al, 2012

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قصد كارآفرينانه: آن را به عنوان اولين اقدامي كه فرد، قبل از آغاز رسمي راه اندازي كسب و كاري انجام مي دهد، تعريف مي كنند که بیانگر شدت نیت و اراده فرد برای انجام رفتار هدف می باشد.(Carr & Sequeira, 2007, 1091)

تعداد صفحه :117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***