فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

با عنوان : مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی

عنوان

مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه­های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

استاد راهنما:

دکتر رضا آقاجان نشتایی

استاد مشاور:

دكتر سیدمحمود شبگو منصف

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2.اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3.ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4.اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1.هدف كلي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2.اهداف جزئي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5.فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-1.فرضیه­های اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-2.فرضیه­های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7.مدل عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-8.متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان……………………………………………………………………………………………………… 12

1-9-1.تعریف مفهومی واژگان…………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان…………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-10.اختصار فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2. ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1.توفیق در تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک…………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-6.هوش درون فردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی)…………………………………………………………………………………………………… 21

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

2-2-2-8.سایر ابعاد هوش……………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-3.هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت……………………………………………………………………………………………… 25

2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن…………………………………………………………………………………….. 27

2-2-3-3-1.خود آگاهی………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2-3-3-2.خود انگیزشی………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-3-3-3.خود مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری…………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی)…………………………………………………………………………………… 30

2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………. 32

2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی……………………………………………………………………………………… 32

2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………. 33

2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………………………………………………………………………………………….. 34

2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی……………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری جدید در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی……………………………… 36

2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری…………………………………………………………………………….. 37

2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار……………………………………………………………… 39

2-2-3-13.نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-4.هوش بازاريابي……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-2-4-1.مشخصات هوش بازاريابي………………………………………………………………………………………………………… 42

2-2-4-2.مواردي را كه در كسب هوش بازاريابي بايد مد نظر داشت………………………………………………………… 43

2-2-4-2-1.كشف مشتريان بالقوه…………………………………………………………………………………………………………… 44

2-2-4-2-2.مدل سيكل هوش بازاريابي…………………………………………………………………………………………………… 44

2-2-4-2-3.جهت دهي فعاليت هاي هوش بازاريابي……………………………………………………………………………….. 44

2-2-4-2-4.جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………… 45

2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 45

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

2-2-4-2-6.بررسي داده‌ها، ارزيابي و تفسير…………………………………………………………………………………………….. 45

2-2-4-2-7.منتشر كردن…………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-2-4-3.خصوصيات متخصصان هوش بازاريابي…………………………………………………………………………………….. 45

2-2-4-4.هوش بازاريابي و ارتباط با ساير هوشها در سازمان…………………………………………………………………….. 46

2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار…………………………………………………………………………………………….. 47

2-2-5-1.طراحی سیستم………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-2-5-1-1. جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. 48

2-2-5-1-2.مطالعه مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان)……………………………………………………………………… 48

2-2-5-1-3.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا……………………………………………………………………………….. 49

2-2-5-2.مطالعه رفتار مصرف کنندگان……………………………………………………………………………………………………. 50

2-2-5-2-1.واکاوی رفتار……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات…………………………………………………………………………………… 50

2-2-5-2-3.کاربردهای محصول……………………………………………………………………………………………………………… 52

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات…………………………………………………… 53

2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی…………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک…………………………………………………………………………………………………………… 53

2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند………………………………………………………………………………………………………. 55

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-7.ده فرمان بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-7-1.پژوهش عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری………………………………………………………………. 58

2-2-7-2.آشنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان……………………………………………………………. 58

2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید………………………………………………………………………………………… 59

2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار)…………………………………………………………………………………………….. 60

2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-2-8-1.خلق اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………… 61

2-2-8-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2-2-8-4.رقیب گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن………………………………………………………………………………………. 64

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان………………………….. ……………………………………………………………………. 64

2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی………………………………………………………………………………………………………… 66

2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات………………………………………………………………………………………….. 66

2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف…………………………………………………………………………………………………. 66

2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان………………………………………………………… 66

2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات………………………………………………………………………………………………………….. 66

2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما……………………………………………………………… 67

2-2-11-6. فقدان شکیبایی………………………………………………………………………………………………………………………. 67

2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون……………………………………………………………………………………………………………. 67

2-3.پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….. 71

فصل سوم : روش پژوهش

3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-2.روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-3.طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-4.جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

3-5.واحد تجزیه و تحلیل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 76

3-6. حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-7.شیوه­ی نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-8.قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-8-1.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-8-2.قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-8-3.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-9.روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-10.ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ…………………………………………………………………………………………………. 78

3-10-1-1.روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-10-1-2.پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-10-3.پرسشنامه میزان توفیق در تجارت………………………………………………………………………………………………… 80

3-10-4.روايي آزمون‌های محقق ساخته……………………………………………………………………………………………………. 80

3-10-5.پايايي پرسشنامه‌های محقق ساخته……………………………………………………………………………………………….. 81

3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 81

3-12.روش‌هاي آماري……………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-13.روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………. 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(اطلاعات)

4-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

4-2.یافته­های توصیفی(جمعیت­شناختی)……………………………………………………………………………………………………. 85

4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………. 91

4-4.یافته­های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………… 98

4-4-1. مطالعه توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش………………………….. 98

4-4-2.آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 99

فصل پنجم: استنتاج و نتیجه­گیری

5-1.بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

5-2.انطباق نتایج پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………….. 113

5-3.جمع­بندی نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 114

5-4.پيشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 114

5-4-1.پيشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 114

5-4-2.پيشنهادات برای تحقیقات در آینده………………………………………………………………………………………………. 116

5-5.محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 116

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

چکیده

این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی از نوع علّی- مقایسه­ای می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی بوعلی می باشد که شامل 180نفر می‌باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با 123 نفر برآورد و به شیوه­ی تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های پژوهش توسط سه پرسشنامه؛ که یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ با 33 سؤال و دو پرسشنامه محقق ساخته هوش بازاریابی و توفیق در امر بازاریابی جمع­آوری و با بهره گیری از نرم افزار SPSS و توسط آزمون رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر سه پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی پرسشنامه­ها و ابعاد بیش از 70/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بیش از هوش بازاریابی بر توفیق بازاریابان و مسئولین بازاریابی بنگاه‌هاي اقتصادی اثرگذار بوده می باشد نتایج دقیق حاکی از آن می باشد که هوش هیجانی در ابعاد؛ مجموع توفیق در امر بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف، قویتر از هوش بازاریابی بوده می باشد، اما هوش بازاریابی تنها در دو بعد؛ ترکیب عناصر بازاریابی و کوشش‌هاي بازاریابی قویتر از هوش هیجانی اقدام نموده می باشد.

کلید واژگان: هوش هیجانی، هوش بازاریابی، توفیق در تجارت و بازاریابی، شهرک صنعتی، بوعلی، همدان

مقدمه

یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهای اصلی و اساسی توسعه می باشد، همانا نیروی انسانی آن می باشد که مجموعه‌ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوع به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی اقدام نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌های خطیر خود با معضلات عدیده مواجه خواهد گردید. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، تأثیر اساسی و بنیادی در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند. لذا تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان و نیز ایجاد یک فضای مناسب هیجانی در محل کار که احتمالاً زمینه ساز توسعه اثربخش بودن بیش از پیش آنهاست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد.

به این نکته بایستی توجه داشت که هوش با داده و اطلاعات متفاوت می باشد؛به این دلیل که هوش مستلزم انجام اشکالی از تجزیه وتحلیل می باشد که هدفش مفهوم بخشیدن به داده‌ها و اطلاعاتی می باشد که ممکن می باشد، در هر سازمانی پنهان باشد(بسی[1]، ۲۰۰۸).

امروزه مفهوم هوش را به عنوان فرایندی که رقابت پذیری و فرایند برنامه ریزی استراتژیک را بهبود می‌بخشد، مورد توجه قرار می‌دهند(سایمان و همکاران[2]، ۲۰۰۸)

کاتلر معتقد می باشد بازاریابی پدیده‌ای تصادفی نیست، بلکه نتیجه برنامه­ریزی، طراحی و اجرایی بادقت می باشد. فعالیت‌های بازاریابی در تمام صنایع به گونه مستمر در حال بهبود می باشد تا شانس موفقیت را افزایش دهند، اما دستیابی به تعالی بازاریابی سخت و دشوار می باشد(کالتر و کلر[3]، ۲۰۰۶).

امروزه از ابزارهای متنوعی به مقصود غلبه بر این دشواری بهره گیری می گردد و مانند جدیدترین این ابزارها مفهوم هوش بازاریابی می باشد. در مقالات و کتب مختلف، هوش در سه حوزه مطرح میشود: هوش بازاریابی، هوش رقابتی و هوش کسب و کار(رایت[4]، ۲۰۰۶). به عقیده کاتلر هوش بازاریابی اطلاعات هر روزه درمورد تغییرات در محیط بازاریابی می باشد که به مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه‌های بازاریابی کمک می کند. در واقع، سیستم هوش بازاریابی مشخص می ‌کند که چه نوع هوشی مورد نیاز می باشد و آن را از محیط دریافت کرده، در اختیار سازمان قرار می‌دهد(کاتلر و کلر، ۲۰۰۶). هوش بازاریابی تنها تحقیقات بازار نیست، بلکه هوشی عملی می باشد برای کمک به مدیران سازمان می باشد.

از سویی دیگر، مانند تمام فعالیتها و مفاهیم مدیریتی، این فعالیت نیز بایستی توسط افرادی ماهر و متخصص در سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام گردد. افرادی که نه تنها بایستی دارای تخصص و مهارت‌های خاص بازاریابی باشند؛ بلکه بایستی دارای ویژگیهای فردی موثر برای اجرای موفقیت آمیز این سیستم نیز باشند. مانند این ویژگی‌ها داشتن سایر ابعاد هوشی همچون هوش هیجانی می‌باشد. امروزه نظریه هوش هیجانی به تبع بالا رفتن ارزش ارتباطات انسانی، رشد بالایی داشته و یکی از مباحث پر طرفدار برای سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری می باشد. هوش هیجانی به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های انسانی تأثیر مهمی را در اثربخشی کارکنان اعمال می کند. امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش هیجانی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد می‌کنند به طوری که افراد مختلف ممکن می باشد از لحاظ میزان بهره هوش هیجانی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا می کند. با در نظر داشتن فضای رقابت جهانی و تغییر و تحولاتی که با شتاب در جهان امروز رخ می‌دهد. شرکت‌ها برای حفظ بقا خود دست به اقداماتی می‌زنند یا شرایط را برای اثربخش کردن عملکرد واحد‌ها یا بخش‌های خود مهیا می‌سازند. شرکت ها، در جهان متحول و پیچیده امروز موفق خواهند بود که بتوانند هوش هیجانی کارکنان واحد خود را بالاخص واحد بازاریابی که جزء واحد‌های کلیدی هر شرکت هستند را افزایش داده و همچنین بتوانند بین واحد‌های اصلی یک هماهنگی و یکپارچگی ایجاد کنند. تا از آن طریق بتوانند به اهداف و رسالت‌های اصلی شرکت خود رسیده و اثربخشی واحد خود را افزایش دهند (بارتلت و گشال[5]، ۲۰۰۲).

تعداد صفحه :145

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***