فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

با عنوان :  تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه ازاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان:

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی

(مورد مطالعه: شعب بانک های دولتی استان مازندران )

استاد راهنما:

دکتر کامبیز شاهرودی.

استاد مشاور:

دکتر علیرضا امیر تیموری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده پژوهش

صنعت بانکداري، مانند صنایع مهم و مطرح دنياست، امروزه بانك ها دركشورهاي پيشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه اي، متخصص در افزایش منابع مالي شركت ها و جمع آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتریان خود اقدام مي كنند. در بانکداری جدید مولفه های متعددی وجود دارند که بر طریقه تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد، این امر سبب شده می باشد تا فضاي رقابتي تنگاتنگي ميان آن ها مستقر گردد. . موفقيت یا عدم موفقيت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمي توان تصور نمود . بانکي ميتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهاي متنوع و امکانات و پتانسيل موجود خود در راستاي پيروزي مجموعه بهره مند گردد. عواملي كه منجر به توفيق بانك مي شوند، بهره گیری از فن آوری اطلاعات، بازاریابي، مشتري مداري به معناي واقعي آن و پرهيز از یدك كشيدن این شعارهاست. بانك ها با بهره مندي از مدیران شایسته و منابع انساني تحصيل كرده، مي توانند ارتباط دایمي با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغييرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بين قرار دهند.

کلمات کلیدی: تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدایی، مشتری مداری، رقیب محوری، گرایش به نوآوری و قابلیت های بازاریابی.

عنوان                                       فهرست مطالب                               صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………….1

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2

1-2.بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………3

1-3.اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….5

1-4.ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………….6

1-5.فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………6

1-6.پیشینه ی پژوهش………………………………………………………………………………………………8.

1-7.تعریف متغیرها…………………………………………………………………………… ……………….12

1-8.قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………..14

1-9.روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………14

1-10.روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….14

1-11.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………14

1-12.روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………14

فصل دوم:مرور منابع/ ادبیات پژوهش/ پیشینه ی پژوهش……………………………………….15

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..16

2-2.عملکرد موسسه………………………………………………………………………………………………..17

2-2-1.عملکرد بانک ها…………………………………………………………………………………………….18

2-2-2.ضرورت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………19

2-2-3.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….21

………………………………….21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه 80)

2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادی(1980)………………………………………………………………22

2-2-3-3.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………22

2-2-3-4.ماتریس عملکرد…………………………………………………………………………………………22

2-2-3-5.هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………23

2-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(1990)…………………………………………………………..24

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-3-7.مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991)……………………………………………………………….24

2-2-3-8.کارت امتیازدهی متوازن(1992)……………………………………………………………………25

2-2-3-9.فرایند کسب و کار(1996)………………………………………………………………………….25

2-2-3-10.مدل تعالی سازمان(1998)…………………………………………………………………………26

2-2-3-11.تحلیل ذی نفعان(2001)…………………………………………………………………………..27

2-2-3-12.چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد(2000)………………………………………….28

2-2-3-13. DEA مدل تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………….28

2-3.مفهوم قابلیت های بازاریابی………………………………………………………………………………..29

2-3-1.مفهوم تلاطم بازار………………………………………………………………………………………….31

2-3-1-1.بازاریابی در شرایط متلاطم…………………………………………………………………………..31

2-3-1-2.واکنش نادرست مدیر در روبرو شدن با تلاطم بازار………………………………………………34

2-3-2.مفهوم شدت رقابت………………………………………………………………………………………..35

2-3-2-1.شدت رقابت در صنعت بانکداری………………………………………………………………….36

2-3-3.مفهوم تمرکززدایی………………………………………………………………………………………….38

2-3-3-1.انواع تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….38

2-3-3-2.علت تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….39

2-3-3-3.تمرکززدایی در صنعت بانکداری………………………………………………………………….39

2-3-4.مشتری مداری……………………………………………………………………………………………….39

2-3-4-1.ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری……………………………………………………….40

2-3-4-2.مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها……………………………………………………..42

2-3-4-3.تعاریف مشتری مداری…………………………………………………………………………………..43

2-3-5.رقیب محوری……………………………………………………………………………………………………44

2-3-5-1.تعاریف رقیب محوری……………………………………………………………………………………45

2-3-6.گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………………………46

2-3-6-1.تعاریف گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………47

2-4.مفهوم پویایی های رقابتی……………………………………………………………………………………….47

2-4-1.اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری…………………………………………………………….48

2-5.تأثیر قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه……………………………………………………………49

2-6.مروری بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درمورد موضوع پژوهش………………………………….52

فصل سوم:روش اجرای پژوهش/ مواد و روش ها…………………………………………………..55

3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2.روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….56

3-2-1.نوع پژوهش بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………..56

3-2-1-1.پژوهش بنیادی یا پایه ای……………………………………………………………………………………56

3-2-1-2.پژوهش کاربردی………………………………………………………………………………………………57

3-2-2.نوع پژوهش بر مبنای روش……………………………………………………………………………………..57

3-3.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..57

3-3-1.نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….57

3-4.ابزارها و روش های جمع آوری داده………………………………………………………………………….58

3-4-1.روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………59

3-4-1-1.روایی……………………………………………………………………………………………………………60

3-4-1-2.پایایی……………………………………………………………………………………………………………60

3-4-1-2-1.روش آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………61

3-5.روش تجزیه و تحلیل داده………………………………………………………………………………………..62

3-6.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………64

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش……………………………………….65

4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………66

4-2.آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………..66

4-2-1.تحلیل جمعیت شناختی نمونه……………………………………………………………………………..66

4-2-1.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………….67

4-2-1-1.جنسیت…………………………………………………………………………………………………………67

4-2-1-2.سن………………………………………………………………………………………………………………68

4-2-1-3.سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………..69

4-2-1-4.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………70

4-2-2.توصیف متغیرهای اصلی پژوهش……………………………………………………………………………71

4-2-2-1.تلاطم بازار…………………………………………………………………………………………………..71

4-2-2-2.تمرکززدایی………………………………………………………………………………………………….72

4-2-2-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………73

4-2-2-4.رقیب محوری………………………………………………………………………………………………74

4-2-2-5.گرایش به نوآوری…………………………………………………………………………………………75

4-2-2-6.شدت رقابت………………………………………………………………………………………………..76

4-2-2-7.قابلیت های بازاریابی…………………………………………………………………………………….77

4-2-2-8.عملکرد شعبه………………………………………………………………………………………………..78

4-3.آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….79

4-3-1.آزمون مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………79

4-3-2.شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………………….82

4-4.مطالعه فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….83

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………..87

5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….88

5-2.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..88

5-2-1.نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………88

5-2-2.نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….89

5-3.پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………….92

5-3-1.پیشنهادات بر مبنای یافته های پژوهش…………………………………………………………………..92

5-3-2.پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………….94

5-3-3.محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….94

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..96

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..105

پرسش نامه پژوهش………………………………………………………………………………………………..

مقدمه

طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده می باشد.(تئودوسیو[1] و همکاران، 2012) اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز می باشد. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند.(کوهلی و جاورسکی[2]، 1990) دیدگاه فرهنگی بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را ترویج کرده و شامل سه جزء هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای. (نارور و اسلتر[3]، 1990)

ارتباط ی مثبت مفروض میان بازار محوری و عملکرد تجاری به صورت تجربی در بسیاری از مقالات و مطالعات تأیید شده می باشد بعلاوه، این ارتباط در شرایط گوناگون محیطی، در بخش های صنعتی و زمینه های فرهنگی به نظر محکم و نیرومند می آید.(تئودوسیو و همکاران، 2012) همچنین مقالات مدیریت استراتژیک چنین اظهار می کنند که قابلیت های بازاریابی اثرات متنوع تری برعملکرد دارند که وابسته به شیوه هایی می باشد که شرکت ها می تواند خودشان را با محیط همتراز کنند.(سونگ[4] و همکاران، 2008)

بازار محوری ممکن می باشد موجب گردد تا شرکتی فقط بر روی نیازهای عیان مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل گردد. با در نظر داشتن تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مانع نوآوری و پژوهش و فعالیت های توسعه ای می گردد و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصولات مبتکرانه بازار را تهدید می کند. به علاوه، در نظر داشتن این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها ممکن می باشد موجب سودبخشی رقابتی نگردد بلکه باعث هزینه هایی نیز می گردد که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از یک شکست به شرکت محول می گردد. (تئودوسیو و همکاران، 2012)

از آنجایی که بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.(ریاضت،1381)

1-2.بيان مسأله

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها،در نظر داشتن بالندگی سازمان ها،مانند سیاست های مورد توجه همه مدیران میباشد.بانک ها هم از این موضوع مثتثنا نیستند.صنعت بانکداري، مانند صنایع مهم و مطرح دنياست، امروزه بانك ها در­كشورهاي پيشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه اي، متخصص در افزایش منابع مالي شركت ها و جمع آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتریان خود اقدام مي كنند و یکي از موتورهاي محرك اقتصادي هر كشور محسوب مي شوند در بانکداری جدید مولفه های متعددی وجود دارند که بر طریقه تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد.امروزه شرایط وموقعیت های موسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن می باشد که مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. این امر سبب شده می باشد تا فضاي رقابتي تنگاتنگي ميان آن ها مستقر گردد.مفهوم عملکرد، با كارایي[5] و اثربخشي[6]تعریف شده می باشد، و مي توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعني هم علل داخلي )كارایي( و هم علل خارجي )اثربخشي( براي بخش هاي خاص عملکرد، مي توانند وجود داشته باشند. از این رو، عملکرد تابعي از كارایي و اثربخشي فعاليت هاي صورت گرفته می باشد. بانك ها براي دستيابي به عملکرد بهتر، بایستی از شاخص هاي پيشرو یا آینده نگر[7] بهره گیری كنند. شا خص هاي پسرو یا گذشته نگر[8]تنها وقایع تاریخي را بيان مي كنند، در حاليکه شاخص هاي آینده نگر، باعث مهيا شدن شرایط براي پرورش عملکرد مي شوند(عباسقلي پور،1389،ص24) . موفقيت یا عدم موفقيت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمي توان تصور نمود . بانکي ميتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهاي متنوع و امکانات و پتانسيل موجود خود در راستاي پيروزي مجموعه بهره­مند گردد. عواملي كه منجر به توفيق بانك مي شوند، بهره گیری از فن­آوري اطلاعات، بازاریابي، مشتري مداري به معناي واقعي آن و پرهيز از یدك كشيدن این شعارهاست. مدیران بانك بایستی توانایي تشخيص فرصت هاي جدید بازار را داشته باشند و براي رسيدن به این توان، حتما كارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه اي بایستی در خدمت مجموعه باشند. بانك ها با بهره مندي از مدیران شایسته و منابع انساني تحصيل كرده، مي توانند ارتباط دایمي با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغييرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بين قرار دهند(عباسقلي پور،1389،ص26) طی دو دهه اخیر،بازار محوری ، بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه ی بازاریابی بوده می باشد.( اِسمیرنووا و همکاران[9] ، 2011) قابلیت ها معمولا به عنوان عنصري هستند كه هم دارایی های سازمانی و هم استقرار سودمندانه دارايي ها را، به ارمغان می آورند، آنها از دارایی هایی که قابل نظاره نیستند متفاوت هستند،به علاوه، قابلیت، عمیقا بر امور سازمانی و اقداماتي که قابل معامله یا تقلید نيستند قرار دارد،با در نظر داشتن ادبيات بازاريابي، قابيلت هاي مرتبط با بازار، بكارگيري موثر دارايي هاي مبتني بر بازار را تسهيل مي كنند، این قابلیت ها معمولا با وظايف بازاریابی در ارتباط هستند و عناصر آميخته بازاريابي فردي را همانند فرآیندهای بازاریابی را در بر مي گيرد. پس، قابلیت بازاریابی را می توان به عنوان شایستگی های سازمانی که طرفداری از سنجش بازار و ارتباط مشتری را حمايت مي كند، ديده مي گردد.(ژو و ژو[10]، 2008، ص 987) سانگ قابلیت های بازاریابی را به عنوان یک منبع مهم برای افزایش مزیت رقابتی قلمداد می کند.(سونگ و همکاران، 2008، ص 38) تلاطم بازار به تغییر نرخ ترکیب مشتریان و ترجیحات آنها تصریح دارد، و عامل اصلی بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی محیط خارجی می باشد، واحد های کسب و کار که در محیط پرتلاطم بازار اقدام می كنند، با تغییرات سریع نیازهای مشتریان و ترجیحات و الزامات و خواسته های غیر قابل پیش بینی مقابله مي كنند. به این ترتیب، به دلیل نیازهای در حال تحول و انتظارات مشتریان ، آنها نیاز بیشتری به مشتری مداری دارند و بازار محوری به بانك ها به مقصود پیگیری تغییرات در محیط مشتری و به مدیریت عدم اطمینان تقاضا ياري مي رساند (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) مشتري مداري به معنی درك خواسته هاي مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر براي آنان می باشد. ایجاد ارزش براي مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه ها امکان پذیر خواهد بود. رقیب محوری بر ارزیابی های عمیق مجموعه رقبای انتخاب شده تمرکز دارد.تحت این نوع جهت گیری استراتژیک،واحد کسب و کار بر اهداف رقیب،استراتژی ها،فعالیت ها،پیشنهاد ها،منابع و قابلیت ها و همچنین انتشار اطلاعات به دست امده از این ارزیابی تمرکز دارد.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1063) تمرکززدایی به میزان تفویض اختیار قدرت تصمیم گیری در سراسر سازمان ومیزان مشارکت سازمانی توسط اعضای سازمان در تصمیم گیری تصریح دارد. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1062) واگذاري اختيار تصميم گيري به مديران و كاركنان سطوح پايين سازمان يعني افرادي كه در تماس مستقيم با مشتري هستند،می باشد. اين تفويض اختيار ب

ايد با در نظر داشتن معيارهاي تعيين شده سرپرستي بانك ها به شعبه صورت گيرد، واگذاري اختيار، موجب افزايش تمرکززدایی و نا متمركز شدن تصميمات شعب، در زمينه اعتباري خواهد گردید.افزايش تمرکززدایی در سازمان به ويژه سازمانهايي كه از نظر جغرافياي پراكنده اند و خدمات اصلي آن ها در شعب مختلف ارايه مي گردد موجب افزايش سرعت ارايه خدمات و در نتيجه افزايش رضايت مندي مشتريان اين سازمان ها مي گردد. (شريف زاد و نوري 1383،ص 54) شدت رقابت به توانایی و تمایل رقبا برای تغییر تصمیمات آميخته بازاریابی به مقصود به دست آوردن مزیت رقابتی تصریح دارد. شدت رقابت سبب شده كه شركت هاي مالي خدماتي در دوره جديد، مراقبت از سهم بازار و حفظ ان را از الويت هاي مبنايي و اساسي خود بدانند.(كيوانشكوهي ، دارايي ، 1389،ص 33)تحت شرایط رقابت فزاينده ، مشتریان گزینه های بسیار زیادی دارند و می توانند از مجموعه گسترده ی رقبا بهره گیری كنند. پس، بانك ها در معرض ريسك بیشتري براي از دست دادن مشتریان موجود دارند، بنابراين براي حفظ توان رقابتی و حفظ یا افزایش عملکرد خود ، بانك ها در مواجه با شدت رقابت قادر به ایجاد و ارائه ارزش برتر مشتری باشند.این امر مستلزم فرایند سیستماتیک به دست آوردن، تجزیه و تحلیل، و اشاعه اطلاعات که هر دو نیازهای آشكار و پنهان مشتریان را آشكار مي سازد،هستند.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) گرایش به نواوری فلسفه می باشد که ایده های جدید را ترویج مي دهد، و نشان دهنده تمایل بانك به تغییر، از طریق پذیرش و اجرای فن آوری های جدید، منابع، مهارت، و سیستم های اداری می باشد، با این حال، یک تعریف گسترده از نوآوری نه تنها شامل نوآوری در محصول و یا خدمات، بلکه نوآوری در فرآیندهای ارايه خدمت و فن آوری و فرایندهای اداری می باشد که می تواند به کاهش قابل توجه هزینه ها و بهره وری عملیاتی کمک کند. نوآوری مزایای قابل توجهی را به بانك ها مانند حفظ یا افزایش سهم بازار، نسبت به رقبا ارائه می دهد، بهره برداری از این فرصت ها به ويژه در بازارهای آشفته با اهميت می باشد. بانك ها می توانند مزیت رقابتی را از طريق پذيرش رفتار نوآورانه گسترش دهند، بانك هاي نوآورانه از طريق اصلاح كارامد خدمات موجود و یا معرفی خدمات جدید به بازار که مزایای برتر براي مشتریان ارائه مي كند،عملكرد بهتري نسبت به رقبا داشته باشند.(الاواریتا و فریدمن[11]، 2008، ص 625) از این رو در این پژوهش به مطالعه تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی می پردازیم.

با وجود این یکی از جنبه های مجهول و مبهم در این زمینه پاسخ به سوال زیر می باشد : آیا صرف بدست آوردن بازار محوری می تواند سود رقابتی و عملکرد بهتری را برای یک بانک فراهم آورد یا خیر؟

1-3.اهداف تحقيق

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

1-4.ضرورت و اهمیت پژوهش

با وجود رقابت شديد ي كه در اقتصاد امروز جهان حاكم می باشد ارايه خدمات بيشتر به مشتري ها ديگر يك ارزش افزوده تلقي نمي گردد بلكه ضرورت انكار ناپذير می باشد هدف همۀ مؤسسات خدماتی مانند بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان می باشد. از آنجا که سازمانهاي ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، ،ارزش مشتريان درموسسات بانكي كه رايه دهنده خدمات بانكي هستند بسيار حياتي بوده و اندكي قصور در جلب رضايت مشتري مي تواند صدمات جبران ناپذيري در عرصه پر تلاطم رقابت وارد كند و بانك ها بر اساس اين تفكر و اصل كه مشتري سرمايه می باشد درصدد   برنامه ريزي كلان براي حفظ و جذب مشتري بر آمد همانطوري كه در مباحث موضوع بيان شده، عملکرد در بانك ها اهميت بسيار بالایي دارد و بایستی مورد توجه مدیران بانك قرار گيرد موفقیت یا عدم موفقیت بانك را نمي توان به دور از عملكرد مدیران تصور نمود.مسلماً بانکي مي تواند قدرت مانور بيشتري در زمينه اقتصادي و طرحهاي توسعه اي داشته باشد كه عملکرد مثبت و قابل ملاحظه اي نسبت به سایر رقباي خود در سيستم بانکي داشته باشد. امروزه ما در یك دنياي رقابتي نزدیك زندگي مي كنيم و این قضيه ایجاب مي نماید كه بانكها خدمات جدید روز و متنوعي رادر راستاي افزایش قدرت اقتصادي و عملکرد مثبت به مشتریان ارایه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداري در عصر حاضر، جهاني شدن باشد. بانك هاو مؤسسات مالي در گذشته از طریق انجام عمليات بانکي به جذب منابع مالي مي پرداختند، اما در حال حاضر، بانك ها مانندسایر سازمان ها در سطح جهاني دادوستد مي كنند. از طرفي، با توسعه روزافزون تکنولوژي وصنعتي شدن كشورها، در جذب منابع مالي بانك ها تغييرات چشمگيري به وجود آمده می باشد، به نحوي كه بانكي مي تواند موفق باشد که از مدیران شایسته،ابزارهاي متنوع و امكانات و پتانسیل موجود خود در راستاي پیروزي مجموعه بهره مند گردد. مدیران بانك ها بایستی توانایي تشخیص فرصت هاي جدید بازار را داشته باشند.

1-5.فرضیه های پژوهش

شکل1-1 توجه کلی از وابستگی های مفروض در این پژوهش را که شامل روابط میان فاکتورهای محیطی (تلاطم بازار، شدت رقابت)، عناصر ساختاری سازمان ها (تمرکز زدایی)، اهداف استراتژیک (مشتری مداری، رقیب محوری، وگرایش به نواوری)، قابلیت های بازاریابی و عملکرد شعب می باشد. چارچوب ادراکی پیشنهادی این پژوهش بر پایه ی جریان تحقیقاتی پدیدار شده ای در بازاریابی استراتژیک و مدیریت نباشد که بر نیاز به جهت گیری تکمیلی بازار از راه هدف استراتژیک گوناگون و به مقصود کسب عملکردی بهتر و برتر تأکید می کند. بعلاوه، تأثیر اساسی قابلیت های بازاریابی که به عنوان یک مکانیزم گسترش موثر که ارتباط بین اهداف استراتژیک و عملکرد را تسهیل می سازد، در نظر می گیرد.                    

(شکل 1-1)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فرضیه1. تلاطم بازار با مشتری مداری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه1. تلاطم بازار با رقیب محوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه1. تلاطم بازار با گرایش به نواوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه2. شدت رقابت با مشتری مداری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه2. شدت رقابت با رقیب محوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه 2. شدت رقابت با گرایش به نواوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با مشتری مداری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با رقیب محوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با گرایش به نواوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه4. مشتری مداری با قابلیت های بازاریابی ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه5. رقیب محوری با قابلیت های بازاریابی ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه6. گرایش به نواوری با قابلیت های بازاریابی ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه7.قابلیت های بازاریابی با عملکرد ارتباط ای معنی دار دارند.

تعداد صفحه :123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***