دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته علوم دامی : اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی

با عنوان : اثر بهره گیری از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم کشاورزی

گروه علوم دامی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی

گرایش تغذیه دام

عنوان:

اثر بهره گیری از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی

استاد راهنما:

دکتر ملیحه راحتی نویر

استاد مشاور:

مهندس مهران نصرتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 فصل اول (مقدمه و کلیات)……………………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل دوم (مطالعه منابع)………………………………………………………………………………………………… 6

2-1- فرآیند تولید پودر ماهی……………………………………………………………………………………….. 7

2-1-1- روش اقدام آوری خشک………………………………………………………………………………. 7

2-1-2- روش اقدام‌آوری مرطوب………………………………………………………………………………. 7

2-2- پساب ماهی یا مواد قابل حل ماهی…………………………………………………………………………. 9

2-2-1- ارزش غذایی مواد قابل حل ماهی………………………………………………………………….. 10

2-3- میکروارگانیسمها و دستگاه گوارش……………………………………………………………………….. 12

2-3-1- جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عوامل مؤثر بر آن………………………………………… 13

الف- جیره غذایی…………………………………………………………………………………………………. 13

ب- سن……………………………………………………………………………………………………………… 14

ج- محیط پرورش………………………………………………………………………………………………… 15

2-3-2- تنوع فلور میکروبی در قطعات مختلف دستگاه گوارش……………………………………….. 15

2-3-3- جمعیت میکروبی طبیعی دستگاه گوارش طیور………………………………………………….. 16

2-3-3-1-کلی ‌فرم‌ها (Coliforms)……………………………………………………………………….. 17

2-3-3-2- اشریشیاکلی (Escherichia coli)…………………………………………………………….. 17

2-3-3-3- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus)…………………………… 18

2-4- ایمنی و فرآیندهای تحریک سیستم ایمنی در بدن……………………………………………………… 18

2-5- فرآیند تعدیل ایمنی…………………………………………………………………………………………… 19

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-6- کارکردهای دفاعی دستگاه گوارش………………………………………………………………………… 20

فصل سوم (مواد و روشها)…………………………………………………………………………………………….. 23

3-1- مکان و زمان پژوهش………………………………………………………………………………………… 24

3-2- مراحل آماده سازی سالن پرورش…………………………………………………………………………. 24

3-2-1- شستشوی سالن………………………………………………………………………………………… 24

3-2-2- شعله دادن و آهک پاشی…………………………………………………………………………….. 25

3-2-3- نحوه ساخت واحد های آزمایشی برای این طرح آزمایشی…………………………………… 25

3-2-4- بستر سالن……………………………………………………………………………………………….. 25

3-3- مدیریت پرورش………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-1- تهیه جوجه………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-2- تیمارهای آزمایشی…………………………………………………………………………………….. 26

3-3-3- ورود جوجه‌ها به سالن……………………………………………………………………………….. 26

3-3-4- دمای سالن پرورش……………………………………………………………………………………. 27

3-4- واکسیناسیون……………………………………………………………………………………………………. 28

3-5- جیره‌های مورد بهره گیری در آزمایش………………………………………………………………………… 28

3-6- نحوه اقدام آوری پساب ماهی……………………………………………………………………………… 35

3-6-1- تهیه نمونه‌های سبوس برنج و پساب ماهی………………………………………………………. 35

3-6-2- تهیه نمونه‌های سبوس برنج غنی‌شده با پساب ماهی……………………………………………. 35

3-7- صفات مورد بررسي………………………………………………………………………………………….. 36

3-7-1- میکروفلورای روده…………………………………………………………………………………….. 36

3-7-1-1- وسایل مورد نیاز جهت نمونه گیری و کشت در آزمایشگاه……………………………. 36

3-7-1-2- آماده سازی محیط های کشت……………………………………………………………….. 36

3-7-1-3- رقیق سازی و کشت……………………………………………………………………………. 37

3-7-1-4- شمارش باکتری…………………………………………………………………………………. 37

3-7-2- نمونه برداری……………………………………………………………………………………………. 38

3-7-2-1- تعیین عیار آنتی بادی گامبورو……………………………………………………………….. 38

3-7-2-2- روش انجام تست الایزا……………………………………………………………………….. 38

3-7-2-3- تعیین عیار آنتی بادی نیوکاسل به روش HI………………………………………………. 40

3-7-2-3-1- روش انجام تست HI……………………………………………………………………. 40

3-7-2-3-2- تزريقSRBC (Sheep Red Blood Cells)………………………………………… 40

3-8- روش تجزیه تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. 41

فصل چهارم (نتایج)…………………………………………………………………………………………………….. 42

4-1- شمارش میکروبی……………………………………………………………………………………………… 43

4-1-1- شمارش باکتری‌های دستگاه گوارش……………………………………………………………….. 43

4-2- صفات ایمنی…………………………………………………………………………………………………… 44

4-2-1- تیتر نیوکاسل…………………………………………………………………………………………….. 44

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-2- تیتر گامبورو…………………………………………………………………………………………….. 44

4-2-3- تیتر آنتیSRBC تام و ایمونوگلوبولینهای M و G……………………………………………… 45

فصل پنجم ( بحث)……………………………………………………………………………………………………… 48

5-1- شمارش میکروبی……………………………………………………………………………………………… 49

5-2- مطالعه صفات ایمنی…………………………………………………………………………………………. 50

5-2-1- تیتر واکسن نیوکاسل و گامبورو…………………………………………………………………….. 50

5-2-2- تیتر آنتی SRBC تام و ایمونوگلوبولین های M وG در روزهای 28و 42 روزگی………. 51

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 53

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 54

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… 55

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 63

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………… 70

 چکیده

این مطالعه به مقصود مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم دارای مقادیر پساب ماهی به‌ترتیب 5/2 ،5 ،5/7 و 10 درصد پساب ماهی و تیمار پنجم (شاهد) بدون پساب ماهی و هر پنج تیمار حاوی 10 درصد سبوس برنج بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین‌ها با روش دانکن انجام گردید. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده مشخص گردید که میانگین تعداد لاکتوباسیل و کلیفرم محتویات سکوم در 47 روزگی در بین تیمارها دارای اختلاف معنی‌داری نبود (05/0<P). نتایج حاصل از جستجوی سالمونلا در تمامی تیمارها منفی گزارش گردید. همچنین در طی دو دوره میانگین آنتی SRBC در 28 روزگی دارای اختلاف معنی‌داری نبود (05/0<P). این در حالیست که تیتر آنتیSRBC در 42 روزگی دارای اختلاف معنی‌دار بود (05/0>P). میانگین عیار پادتن علیه ویروس نیوکاسل در 35 روزگی اختلاف معنی‌دار نبود (05/0<P) اما در 42 روزگی اختلاف معنی‌دار نظاره گردید (05/0>P). میانگین عیار پادتن علیه ویروس واکسن گامبورو در دو دوره 21 و 42 روزگی دارای اختلاف معنی‌دار بود (01/0>P). نتایج نشان داد بهره گیری از سطح 10 درصد سبوس برنج غنی‌سازی شده با 10 درصد پساب ماهی باعث افزایش تعداد لاکتوباسیل‌های روده و متعاقباً افزایش سطح ایمنی طیور گردیده می باشد.

واژه­های کلیدی : سیستم ایمنی، سبوس برنج، جمعیّت میکروبی، جوجه‌های گوشتی، پساب ماهی.

 مقدمه

در دنياي امروز بدليل افزايش جمعيت و كاهش منابع انساني تأمين مواد غذايي يكي از علل برتري نظام‌هاي موفق نسبت به ديگر نظام هاست. در وضعيت كنوني ضرورت چاره انديشي در خصوص افزايش توليد موادغذايي بيشتر نمايان مي‌گردد. يكي از نيازهاي ضروري تغذيه بشر تأمين پروتئين حيواني می باشد كه گوشت طيور به عنوان يك منبع با ارزش پروتئيني، مورد توجه قرار گرفته می باشد. مانند مواردی كه مورد توجه متخصصان علم تغذيه و پرورش طيور قرار مي‌گيرد پروتئين مورد نياز جيره طيور و به طبع آن اسيدهاي‌آمينه ضروري مي‌باشد (شهیر وهمکاران،1383). تأمین مواد خوراکی و یا به بیانی دیگر تهیه جیره‌غذایی در سالن‌های مرغداری حدوداً 55 الی60 درصد هزینه‌های جاری تولید را به خود اختصاص می‌دهد (رحیمی، 1388). مصرف سرانه گوشت مرغ در سال 1384، 18 کیلوگرم بوده و در سال 1388 به 22 کیلوگرم رسید (آمارنامه کشاورزی، 1388).

      پروتئین حیوانی در تأمین نیازهای غذایی بشر تأثیر به‌سزائی دارد و در حال حاضر در کشور ما، کمبود و فقر پروتئین حیوانی هست. در ایران جهت تأمین پروتئین حیوانی در تغذیه بشر، از گوشت قرمز، شیر، گوشت سفید و تخم مرغ بهره گیری می گردد. افزایش میزان تولید گوشت قرمز و شیر در کوتاه مدت با در نظر داشتن طولانی بودن طریقه تولید و محدودیت مراتع کشور، به آسانی امکانپذیر نیست. به علاوه امروزه افزایش مصرف پروتئین‌های گیاهی توسط مردم با شکست مواجه شده می باشد. علت این امر مصرف انرژی بیشتر در حین فرآوری آنهاست که در آغاز برای محصولات دامی مطرح بود. تولید ترکیبات سنتتیک مشابه گوشت نیز با مصرف انرژی زیادی همراه می باشد و تولید محدود آنها از جنبه اقتصادی و همچنین از نظر پذیرش آنها توسط مصرف کنندگان نیز با مشکلاتی همراه بوده می باشد. گوشت مرغ، ارزانترین نوع گوشت در اکثر کشورهاست که بدون شک، مهمترین دلیل موفقیت این صنعت در سراسر جهان می باشد. این برتری در رقابت، اساساً به دلیل بهبود مستمر راندمان تولید و پذیرش ایده­ها و خلاقیتهای جدید توسط تولیدکنندگان و تشکیلات کشاورزی می باشد (گلیان و سالار معینی، 1383).

از راهکارهای توفیق در صنعت پرورش طیور، تغذیه مناسب می باشد و تغذیه مناسب از جهات مختلف مورد توجه بوده، مانند می­توان به ارتباط تغذیه با سرعت رشد و ارتقاء سیستم ایمنی تصریح نمود. در این راستا شرایط تغذیه­ای، اعمال ایمونولوژی و پاسخ به عوامل عفونی را در میزبان تحت تأثیر قرار می­دهد و برعکس، بیماری­های عفونی حاد یا مزمن نیز اثر زیانباری بر شرایط تغذیه­ای خواهد گذاشت. در مورد کنترل، پیشگیری مهم­تر از درمان می باشد زیرا اولاً درمان در جایگاه­های بزرگ مشکل بوده و ثانیاً هزینه­های آن زیاد می باشد. در حالیکه پیشگیری بیماری­ها آسان­تر و هزینه آن کمتر می باشد. از این رو بایستی تدابیری اتخاذ نمود که به جای درمان، مسئله پیشگیری از بیماری­ها را مد­نظر قرار داد. برای پیشگیری از بروز بیماری­ها و بالا بردن مقاومت، روش­های متعددی هست مانند واکسیناسیون، بهره گیری از آنتی بیوتیک­­ها و غیره که هر یک از این روش­ها علیرغم ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی معایبی مانند ایجاد مقاومت میکروارگانیسم­ها نسبت به آنتی‌بیوتیک­ها دارند و مدت زمان مصرف آنتی بیوتیک­ها و فاصله آخرین مرحله بهره گیری از آنها تا زمانی که جوجه‌های گوشتی به کشتارگاه منتقل می­شوند، می­بایست مورد مطالعه قرار گیرد و حتی در صورت رعایت همه موارد، احتمال بروز عوارض جانبی ناشی از باقی ماندن این مواد در لاشه و در بدن افرادی که از این محصولات خصوصاً به مقدار زیاد در رژیم غذایی خود بهره گیری می­کنند، هست. در نتیجه نگرانی­های ناشی از اثرات نامطلوب مصرف زیاد آنتی‌بیوتیک‌ها در تغذیه طیور گوشتی روز به روز در حال گسترش می باشد (جیل و همکاران، 1997).

در دهه­های اخیر جهت بالا بردن بازده تولیدی دام و طیور از ترکیباتی به عنوان افزودنی­های غذایی و محرک رشد که در بهبود مورد بهره گیری قرار گرفتن مواد مغذی جیره و بهبود رشد بهره گیری شده­ که مانند این ترکیبات، آنتی‌بیوتیک‌‌‌‌‌های محرک رشد بوده که به‌گونه گسترده مورد بهره گیری قرار می‌گیرند اما با در نظر داشتن اثرات مضر بهره گیری از آنتی‌بیوتیک و محدود کردن بهره گیری از آنها، متخصصین تغذیه دام و طیور در پی جایگزینی برای این ترکیبات هستند (الین دیل[1]،2001). در ایران تا قبل از سال 1333شمسی پرورش مرغ فقط به صورت سنتی و خانگی انجام می گردید و مصرف مرغ به شکل امروزی در بین عموم مردم معمول نبود و بیشتر برای پذیرایی از مهمان و یا معالجه بیماران مورد بهره گیری قرار می گرفت. در این سال با وارد کردن تعدادی جوجه نژادهای اصلاح شده و تخم مرغ جوجه کشی از خارج از کشور شالوده فعالیت مرغداری به شیوه جدید ریخته گردید و به تدریج توسعه پیدا نمود. صنعت پرورش طیور در کشور ما ایران از شش فعالیت اصلی پرورش مرغ لاین، پرورش مرغ اجداد، پرورش مرغ مادر، تولید جوجه یکروزه، پرورش مرغ تخم گذار، پرورش مرغ گوشتی و یک پرورش نیمچه تشکیل شده می باشد (مرکز آمار ایران.1388). از بین فعالیت های یاد شده اطلاع از چگونگی نحوه فعالیت های مرغداری های پرورش جوجه گوشتی بسیار مهم می باشد زیرا که محصول نهایی این دسته از مرغداری ها گوشت مرغ می باشد که به عنوان ماده پروتئینی مهم و مغزی در تأمین بخشی از پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه سهم به سزایی دارد (مرکز آمار ایران1388). همانطور که گفته گردید تولید گوشت مرغ در ایران به صورت صنعتی از اواسط دهه 1340شمسی عمومیت پیدا نمود. بر اساس آمار وزارت جهادکشاورزی تولید گوشت مرغ در ایران از چهارصدوبیست تن در سال 1370شمسی به 1360هزار تن در سال 1385شمسی افزایش یافته می باشد. سهم ایران از تولید جهانی گوشت در سال 2007 میلادی 70/1درصد می باشد. سرانه مصرف گوشت مرغ در نقاط شهری 9/11 کیلوگرم در سال 1380شمسی به 41/17کیلوگرم در سال 1385شمسی افزایش پیدا نمود. بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان جهادکشاورزی مصرف سرانه مرغ در ایران در سال 1385شمسی 30/19کیلوگرم بود و مصرف سرانه گوشت مرغ در جهان نیز در سال 2006 میلادی در حدود 9/12کیلوگرم اعلام گردید، پس مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران بیشتر از میانگین جهانی می باشد (مرکز آمار ایران، 1388). هزینه تمام شده گوشت مرغ در کشورهای مختلف با در نظر داشتن تکنولوژی تولید، شرایط اقلیمی، هزینه دان و مدیریت تولید متفاوت می باشد. در بین کشورهای عمده تولید کننده برزیل، چین و آمریکا به دلیل دسترسی ارزان به دان مرغ و برخورداری از تکنولوژی بالا، از هزینه پایین‌تر تولید و به تبع آن قیمت تمام شده پایین تری برخوردار هستند. مطالعه اقلام هزینه تولید گوشت مرغ در ایران بیانگر آن می باشد که هزینه خوراک دان بیشترین میزان هزینه های تولید (هفتاد درصد) و پس از آن هزینه خرید جوجه یکروزه (شانزده درصد) بیشترین هزینه را به خود اختصاص می‌دهد (مرکز آمار ایران 1388). پس می‌توان با ایجاد تغییراتی در ترکیب جیره‌های مصرفی علاوه بر کاهش هزینه‌ها به افزایش بیلان تولید نیز اندیشید. در ضمن مقدار تولید گوشت مرغ در استان گیلان در سال 1389، 23.25 هزار تن اعلام گردید (سازمان جهادکشاورزی استان گیلان، 1389). شایان ذکر می باشد که تولید انواع گونه های شلتوک کشور حدود3 میلیون تن در سال برآورد شده می باشد که35/25 درصد آن توسط برنجکاران گیلانی و 09/46 درصد توسط کشاورزان مازندرانی تولید شده می باشد که این دو استان ساحلی جمعا 44/75 درصد از شلتوک کشور را تولید کرده اند (آمارنامه کشاورزی ، 1388_1387). با در نظر داشتن اینکه در این دو استان ساحلی صید ماهی هم انجام می شود و میزان صید ماهی کیلکا از 7/16 هزار تن در سال 1387 به 5/25 هزار تن در سال 1388 رسیده، رشدی معادل 7/52 درصد داشته می باشد و تولید مزارع گرم آبی و سرد آبی ماهی در سال 1388 به‌ترتیب با 4/100 و 6/73 هزار تن در سال نسبت به سال 87 به‌ترتیب رشدی معادل 5/14 و 6/17 درصد داشته اند. وجود کارخانه های فرآوری ماهی مانند کارخانجات کنسرو سازی در سال 1388 ،134 واحد و تولید پودر و روغن ماهی در سال 1388،921 واحد می‌باشد (آمارنامه کشاورزی جلد دوم ،1388).

بر طبق مطالعات انجام شده بهره گیری از سبوس داخلی برنج به میزان 50 گرم در کیلوگرم جیره طیور، سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی تا سن 21 روزگی میگردد (دین[2] و همکاران، 1979). همچنین بهره گیری از سبوس داخلی برنج در جیره غذایی تا مقدار 40 درصد هیچ تغییری در ضریب تبدیل غذایی ایجاد نمی‌کند (وارن [3]و فارل[4]، 1990). هرچند میزان زیاد سبوس برنج می‌تواند عامل کاهش مصرف خوراک باشد اما به نظر نمی‌رسد اثر یک خوراک مؤثرتر از عامل مواد مغذی باشد (کاریون[5] و لوپز [6]، 1989). جایگزینی سبوس برنج به جای بخشی از ذرت منجر به 30 درصد کاهش در افزایش وزن نهایی شده و بخار دادن یا اتوکلاو کردن سبوس داخلی برنج منجر به کاهش تفاوت و ارتقاء وزن جوجه های تغذیه شده با سبوس گردید (کراتزر[7] و همکاران، 1974). کوپایی ملک و همکاران(1389) گزارش کردند که آزمایش روی سطوح مختلف سبوس داخلی برنج نشان می‌دهد که سطح 10 درصد سبوس داخلی برنج از بین سطوح 10، 20، 30 و 40 درصد می‌تواند به دلیل دارا بودن بالاترین میزان وزن زنده، بهترین سطح جایگزین سبوس داخلی برنج برای بخشی از ذرت پیشنهاد گردد و با در نظر داشتن عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین هزینه خوراک تیمارها سبوس 10 درصد می‌تواند از لحاظ اقتصادی در کاهش هزینه تمام شده خوراک مؤثر باشد. سبوس برنج یک فرآورده فرعی صنعت آردسازی برنج می باشد و از نظر تیامین فقیر می باشد. این ماده خوراکی می‌تواند در یک جیره متعادل تا حد 20 درصد به کار رود (شیوازاد و صیداوی، 1389).

تعداد صفحه :86

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]