فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3

1-1- اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………….4

2-1- ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………….6

3-1- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………..6

4-1- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….7

5-1- فرضیات…………………………………………………………………………………………………………7

6-1- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………..8

7-1- روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………10

8-1- سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: رهیافت نظری

1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………….12

1-1-2- تروریسم…………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2- تعریف تأمین مالی………………………………………………………………………………………..14

3-1-2- وجوه……………………………………………………………………………………………………….15

4-1-2- گروه ویژه اقدام مالی…………………………………………………………………………………….15

5-1-2- پول شویی………………………………………………………………………………………………..18

6-1-2- ارتباط تروریسم و محاربه………………………………………………………………………………..20

2-2- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………21

فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

1-3- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد………………………………………………………………….26

2-3- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم……31

1-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان………..31

2-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی……………………….32

3-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………………………………………….33

4-2-3- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………………………………….35

5-2-3- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………………………………….39

6-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور………………….40

7-2-3- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی

کشور بین المللی می باشند…………………………………………………………………………………….42

8-2-3- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و بعضی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما…………………………..42

9-2-3- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی

علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره………………………………………………………………….42

10-2-3- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به مقصود شناسایی………………………….44

11-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد طرفداری بین المللی مانند

مامورین سیاسی………………………………………………………………………………………………….44

3-3- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی………………………………………………………………………….45

1-3-3- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم………47

2-3-3- پولشویی و مصادره………………………………………………………………………………………..48

3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی……………………….50

4-3-3- اقدامات پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………51

5-3-3- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق………………………………………………………….52

6-3-3- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص……………………………………..54

7-3-3- گزارش دهی معاملات مشکوک………………………………………………………………………….59

8-3-3- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین……………………………………………………………………60

9-3-3- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون……………………………………………………………………..65

10-3-3- الزامات کلی………………………………………………………………………………………………67

11-3-3- مجازات ها…………………………………………………………………………………………………68

12-3-3- همکاری های بین المللی……………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

1-4- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………..76

1-1-4- مطالعه وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر…..76

2-1-4- مطالعه وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم………………..76

3-1-4- مطالعه وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………..78

4-2-4- مطالعه وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………78

5-1-4- مطالعه وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………79

6-1-4- مطالعه وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشور…………………………………………………………………………………………………….80

7-1-4- مطالعه وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که

در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند…………………………………………………………..81

8-1-4- مطالعه وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و بعضی اعمال ارتکابی در هواپیما………81

9-1-4- مطالعه وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل

مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره…………………………………….82

10-1-4-مطالعه وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به مقصود شناسایی..83

11-1-4- مطالعه وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد

طرفداری بین المللی منجمله مأمورین سیاسی……………………………………………………………………84

2-4- قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………84

3-4- قانون مبارزه با پولشویی……………………………………………………………………………………….87

4-4- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………..90

5-4- سایر قوانین و مقررات موجود………………………………………………………………………………….91

6-4- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم…………………………………………………..91

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….96

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….100

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..102

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………102

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………103

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………..105

چکیده:

یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن می باشد. به این مقصود کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود کردن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.مانند آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز بعضی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده می باشد به علاوه قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده می باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این می باشد که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده می باشد اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

به مقصود مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند بعضی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و بعضی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به گونه متناسب توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به گونه مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم هست اما دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت می باشد. اجرای بعضی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار می باشد اما در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راههای دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

هرکشوری برای مقابله با پولشويي و تأمين مالی تروريسم لازم می باشد سه هدف اوليه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشويان و تأمين کنندگان مالی تروريسم از به کارگيري سيستم مالی کشور برای اهداف غيرقانونی، دوم کشف پولشويي و تأمين مالی تروريسم در هرزمان و هرجايیکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنين اعمالی مي شوند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای هر کشوري, داشتن يک نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به دلايل متعدد مهم می باشد. البته احتمالاً اولويت هاي دست اندرکاران نظام در بخش دولتي هر کشوري تا حدودي متفاوت می باشد، زيرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهاي مختلفي هستند. از آن جمله: سياستگذاران، مقامات دولتي و قانونگذاري، قوه قضاييه، نهادهاي مجري قانون، واحد اطلاعات مالي و مقام هاي نظارتي و تنظيم مالي.

مانند دلايل ضرورت وجود يک برنامه داخلي پيشرفته در مورد مقابله با پولشويي و تأمين مالی تروريسم در هر کشوري عبارت از افزايش امنيت و ثبات عمليات بانکي در آن کشور و اجتناب يا به حداقل رساندن آثار بين المللي منفي پولشويي و تأمين مالي تروريسم می باشد.

1-1- اظهار مسأله

یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن می باشد. به این مقصود کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود کردن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ بعضی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و بعضی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به گونه متناسب توسط گروههای مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم هست اما دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت می باشد. اجرای بعضی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار می باشد اما در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.

کوشش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از کوشش جامع‌تری می باشد که به مقصود مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته می باشد. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: 1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373؛ 2) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)؛ و 3) توصیه‌های گروه اقدام مالی.

از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، در وهلة اول اهمیت قرار دارند؛ در وهلة دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد می باشد؛ سپس، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز بعضی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامة 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، اما از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری می باشد. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامة 1373 اجباری می باشد؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی می باشد که بایستی مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. به علاوه‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ ارتباط کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی می باشد.

اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده می باشد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم می باشد که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب گردید در مقدمه این لایحه آمده می باشد مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی می باشد و زیرا لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم می باشد لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده می باشد. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی می باشد اما مساله اصلی، بهره گیری از قوانین داخلی به مقصود اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور می باشد.

با در نظر داشتن مطالب مذکور در پژوهش حاضر محقق در صدد مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این می باشد که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

2-1- ضرورت انجام پژوهش

در حقوق ایران بارها از واژه «تروريسم» بهره گیری شده اما کاربردهاي مذکور در حوزه جرم انگاري و مبارزه حقوقي با تروريسم نبوده بلکه اکثرا به تبيين مسئوليت‌هاي کلي در نيروي انتظامي و وزارت کشور هم در قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و هم توافقنامه‌هاي دو جانبه همکاري‌هاي انتظامي و امنيتي با ديگر کشورها پرداخته می باشد. در اين ميان، عضويت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروريسم بين‌المللي نيز شايسته توجه می باشد هر چند اجراي ملي اين کنوانسيون‌ها نيازمند وضع قوانين و مقررات داخلي بوده می باشد.

با در نظر داشتن اهمیت موضوع لازم می باشد در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پژوهش جامعی صورت بگیرد.

خاطر نشان می گردد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به صورت کامل بحث و مطالعه انجام نشده می باشد و یا اگر مطلبی هست، به گونه مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این پژوهش بحث و مطالعه مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این پژوهش به گونه جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته می باشد اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

3-1- سوالات پژوهش

1-3-1- سوال اصلی

جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟

 2-3-1- سوالات فرعی

1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟

2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟

4-1- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل.

2-4-1- اهداف فرعی

1- مطالعه قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران.

2- مطالعه قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.

3- مطالعه جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 133

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***